میلاد حضرت امیرالمومنین علی (ع) مبارک!

و خداونـد علـی گفـت و چنیـن خلـقت کرد
دیگـران را  پس از آن خلـق پـیِ حیـرت کرد
در دل کعبــه نشستـی و دلـش روشــن شد
کعبــه حاجی شد و آمــاده‌ی چرخیــدن شد
بی سبـب نیـست که در قلـب همـه جا داری
«آنچه خوبـــان همه دارند تو تنهــــا داری»
کعبه شد حاجی وشد مست و چه احرامی بست
«پیرهن چـاک و غزلـخوان و صراحی در دست»
بـی سبـب نیـست که آرام و قـــرار همــه‌ای
تــو همـــان صورت ظاهــر شده‌ی فاطـمه‌ای
دو سه روز است جهـان دور زمیــن می‌چرخـد
عالمــی حلقــه شـده ، دور نگیــن می‌چرخـد
دلــش از شــادی دیــدار تــو پــر زد کعـبه
نتوانـــست کـه در پــوسـت بگنـــجد کعبـه
روح از ســوی همــه بــوسه بـه بـازویت زد
فاطـمه بنــت اســد شـانـه به گیســویت زد
شانــه زد بنـت اسـد، دیــد که هر رشته‌ی مـو
لا الــه‌ی اسـت کــه دارد بـه لبـــش: الا هـو
شاعر: قاسم صرافان

/ 1 نظر / 35 بازدید
عبدالله

شانـه زد بنت اسد، دیـد که هر رشته‌ی مـو لا الــه‌ی اسـت کــه دارد بـه لبـــش: الا هـو هوووووووووو...!