شهادت امام موسیِ کاظم (ع) تسلیت!

چشمهـایش همـه را یـاد خدا می انداخت
لرزه بر جـان و دل تک تک ما می انداخت
پـا برهنـه همـه بـر بُشـر شدن محتـاجیم
نظـری کاش که بر مـا، گـذرا می انداخت
دست بسته فقط او بود که شد دست به خیر
سکّه نه، ماه به کشـکول گـدا می انداخت
آن همـه زخـم به روی بدنــش بـود ولی
زَهر هم بر جگرش چنگ، جدا می انداخت
چشم خود بست ولی دختر او چشم به راه
روی شانـه پسرش شـال عـزا می انداخت
او پـر از درد شـد امّــا به خداونـد او را
روضه ی کوچه و گـودال ز پا می انداخت

شاعر: محسن حنیفی

/ 1 نظر / 33 بازدید
خادم سيد الشهدا

شهادت هفتمین امام آسمانی حضرت امام موسی بن جعفر الکاظم(ع) خدمت شما دوستدار اهل بیت تسلیت باد.......